Användarvillkor Skidhyllan

Allmänt

JowaKonsult AB, org. nummer 559098-0453 (”Skidhyllan” eller ”Vi”) tillhandahåller på webbplatsen http://www.skidhyllan.se en tjänst för försäljning av skidprodukter (”Tjänsterna”). Genom att använda Tjänsterna godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem. Dessa Användarvillkor gäller från den 1 juni 2018.

Vi rekommenderar dig att läsa Användarvillkoren noggrant.

Dina personuppgifter

I Skidhyllans Personuppgiftspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

Förutsättningar för att du ska kunna använda Tjänsterna

För att ingå avtal om Tjänsterna måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren, tidigare av Skidhyllan tillhandahållna villkor eller lagar och regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget till dessa Användarvillkor.

Annonsering på Skidhyllan

I Skidhyllans Regler för annonsering finns regler för utformning och kategorisering av annonser. För att annonsera på Skidhyllan måste du följa reglerna för annonsering. Skidhyllan förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsterna i strid med Användarvillkoren, inklusive reglerna för annonsering.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av en Tjänst skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen som t.ex. bilder och annonstexter. Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild eller en annonstext) eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbplatsen i enligt med Användarvillkoren. Detta innebär att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda. Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet. Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på Webbplatsen, exempelvis genom att lägga in en annons, ger du Skidhyllan rätt till att bearbeta, formatanpassa och lagra det. Du efterger härmed alla krav på ersättning från Skidhyllan för Skidhyllans användning av det Användargenererade innehållet.

Immateriella rättigheter

Skidhyllan innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsterna. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna. Om inte annat anges är allt material Skidhyllans exklusiva egendom. Du får skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Skidhyllan. Användning av automatiserade tjänster såsom robotar, spindlar, indexering och liknande samt andra metoder för systematisk användning av innehållet på Webbplatsen är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från Skidhyllan. All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

Marknadsföring

Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via e-mail eller SMS till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till det på förhand. Det är också förbjudet att driva telefonförsäljning till personer som tydligt har motsatt sig detta.

Ansvar

Skidhyllan garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsterna. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Skidhyllans kontroll och Skidhyllan ställer inga garantier gällande Webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Skidhyllan kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll. Vid tekniska fel ersätts högst annonskostnaden. Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats. Webbplatsen är således ett forum som låter användare annonsera, sälja och köpa varor och tjänster. Skidhyllan har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbplatsen. Skidhyllan ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten. Skidhyllan ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Skidhyllan skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Ångerrätt

När du köper tjänster via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att annonsera på Skidhyllan måste du dock frånsäga dig din ångerrätt eftersom Skidhyllans tjänst för annonsering innebär att du, genom att lägga in en annons, begär att tjänsten påbörjas omedelbart efter att du har betalat för den. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten har fullgjorts. Skidhyllans tjänst anses fullgjord så snart din annons har publicerats.

Överlåtelse

Genom att acceptera Användarvillkoren godkänner du att avtalet som du har ingått med Skidhyllan, utan ditt samtycke, kan överlåtas till annat bolag.

Förändringar i Tjänsterna

Skidhyllan kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Skidhyllan rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

Ändringar i Användarvillkoren

Skidhyllan kan komma att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

Kontaktuppgifter

JowaKonsult AB, Bollgatan 5, 169 51 Solna

Regler för annonsering

Skidhyllan gör inte anspråk på att nedan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på Webbplatsen, är komplett eller uttömmande. Informationen är således i dessa avseenden endast exemplifierande. Du ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons.

Skidhyllans "Privatannonser" är till för att användas av privatpersoner som är behöriga att ingå avtal enligt vad som ovan anges i dessa Användarvillkor.

Skidhyllans "Företagsannonser" är till för företag. Skidhyllan förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är företagsliknande. Följande kategoriseras som företag:
- Juridiska personer
- Annonsör med varor som säljs med avdragbar moms

Publiceringstid

Skidhyllans tjänst anses fullgjord när annonsen har godkänts och publicerats på Webbplatsen. Därefter måste du som användare plocka bort annonsen så snart syftet med annonseringen är uppfyllt, t.ex. när du har sålt det som du har annonserat. Eftersom Skidhyllan vill minimera antalet inaktuella annonser på Webbplatsen har Skidhyllan rätt att ta bort en annons, dock tidigast två månader från publiceringsdagen.

Granskning och kontroll av annonser och användare

Skidhyllan förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot de Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Skidhyllans principer och anda. Slumpvisa eller anmälningsinitierade kontroller genomförs fortlöpande, till exempel för verifiering av en användares identitet. Den som väljer att inte medverka till en sådan kontroll riskerar att stängas av från användning av Skidhyllan. Skidhyllan förbehåller sig även rätten att justera annonser genom att addera/korrigera typning av objektet om sådan saknas eller är felaktig. Denna justering görs i syfta att för att öka kvaliteten på annonserna samt att möjliggöra bättre sökningsmöjligheter.

Återbetalning och tillgodo

Om en annons nekas publicering återbetalas av erlagda avgifter. Missbruk, manipulering eller användande av Tjänsterna i strid mot Skidhyllans regler ger inte rätt till återbetalning eller kompensation.

Språk

Endast annonser på svenska, danska, norska eller engelska tillåts. Företagsannonsering ska ske på svenska

Inte ren marknadsföring

Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning, uthyrning, byten, samt tjänster och efterlysningar. Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika varan eller tjänsten som erbjuds i annonsen. Övrig information, såsom beskrivning av en verksamhet eller ett generellt utbud, tillåts ej i annonstexten. Företag har dock rätt att ange sina kontaktuppgifter i fältet Övrig Info.

Beskrivning

Varan eller tjänsten måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar. Det är inte tillåtet att använda sig av sådana sökord i annonstexten som gör att användare får felaktiga annonsträffar eller som innebär otillåten användning av annans varumärke.

E-post

Om du när du annonserar endast kan nås via telefon, skriv detta i annonstexten, e-postadressen är dock obligatorisk för att kunna annonsera ut en vara.

Inga dubbletter

Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara eller tjänst mer än en gång samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya. Det är inte heller tillåtet att lägga in annonser med samma vara eller tjänst under flera län eller i mer än en kategori.

Ovederhäftiga/Orealistiska erbjudanden

Det är inte tillåtet att annonsera om orealistiska erbjudanden. Skidhyllan förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som enligt Skidhyllans bedömning är ovederhäftiga eller orealistiska.

Annonstyper

Det är endast tillåtet att lägga in annonser som är kopplade till skidåkning. Skidhyllan har rätt att ta bort annonser som Skidhyllan anser EJ uppfyller detta krav och ingen återbetalning av eventuell erlagd avgift kommer ske.

Bilder

Bilder ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningsvyn.

Logotyper

Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons (oavsett om logotypen är del av en bild) utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras.

Deklaration av försäljning

Inkomsten från enstaka försäljningar behöver du inte ta upp i inkomstdeklarationen om den totala vinsten är mindre än 50 000 kr. Om du säljer varor regelbundet ska du dock redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om du har tjänat mycket eller lite pengar. Du redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har. Läs mer hos Skatteverket.